Forschungswerkstatt Publikationsdatum 07.10.2020

Ästhetik & Kritik


Atelier de Recherche fribourgeois Esthétique & Critique
Freiburger Forschungswerkstatt Ästhetik & Kritik
Fribourg Research Workshop Aesthetics & Critique

Wann: 27./28. November 2020

Wo: Universität Freiburg (Campus MIS 02 2122) + Virtuelle Plattform

Organisation: Prof. Emmanuel Alloa & Christoph Haffter