Agenda

Journée d’étude
27.05.2024 10:00 - 12:00
Präsenzveranstaltung
Kolloquium / Kongress / Forum
Apéritif de fin d'année académique de l'IAB
28.05.2024 17:30
Präsenzveranstaltung
Andere
Studientag. «Johann Peter Kirsch (1861–1941): Wissenschaft und Netzwerkbildung zwischen Saane und Tiber».
04.06.2024 09:15 - 17:00
Präsenzveranstaltung
Kolloquium / Kongress / Forum, Studientag
Journée scientifique de l’IAB
11.10.2024 09:15
Präsenzveranstaltung
Tagung / Konferenz