Print

Professor em. at the Department of Economics

 

HEINRICH BORTIS, Prof. em.

   Heinrich Bortis   Heinrich BORTIS

Economic Theory and Economic History   
CV  
E-mail: heinrich.bortis(at)unifr.ch

 

BERNARD DAFFLON, Prof. em.

   Dafflon Bernard   Bernard DAFFLON

Finances publiques
CV
E-mail: bernard.dafflon(at)@unifr.ch

 

JEAN-JACQUES FRIBOULET, Prof. em.

   Jean-Jacques Friboulet   Jean-Jacques FRIBOULET

Histoire économique et Economie du développement
CV
E-mail: jean-jacques.friboulet(at)unifr.ch

 

GUY KIRSCH, Prof. em.

   Guy Kirsch   Guy KIRSCH

Neue Politische Ökonomie
CV
E-mail: guy.kirsch(at)unifr.ch

 

REINER WOLFF, Prof. em.

   Reiner Wolff   Reiner WOLFF

Mikroökonomie und Empirische Wirtschaftsforschung
CV
E-mail: reiner.wolff(at)unifr.ch

 
Departement of economics  -   Bd de Pérolles 90    -   1700 Fribourg   -  Tel +41 26 / 300 82 66    -   Fax +41 26 / 300 96 78    -  
vwl-secretariat@unifr.ch   -   Swiss University