Titel newsletter aktuell suche Titel werke start
Thomas von Aquin - Summe der Theologie
Prima Pars Secundae Partis
Quaestio 105

Articulus 4

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 1
Ad quartum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter lex vetus praecepta ediderit circa personas domesticas. Servus enim id quod est, domini est, ut philosophus dicit, in I Polit. Sed id quod est alicuius, perpetuo eius esse debet. Ergo inconvenienter lex mandavit Exod. XXI, quod servi septimo anno liberi abscederent.

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 2
Praeterea, sicut animal aliquod, ut asinus aut bos, est possessio domini, ita etiam servus. Sed de animalibus praecipitur Deut. XXII, quod restituantur dominis suis, si errare inveniantur. Inconvenienter ergo mandatur Deut. XXIII, non tradas servum domino suo, qui ad te confugerit.

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 3
Praeterea, lex divina debet magis ad misericordiam provocare quam etiam lex humana. Sed secundum leges humanas graviter puniuntur qui nimis aspere affligunt servos aut ancillas. Asperrima autem videtur esse afflictio ex qua sequitur mors. Inconvenienter igitur statuitur Exod. XXI, quod qui percusserit servum suum vel ancillam virga, si uno die supervixerit, non subiacebit poenae, quia pecunia illius est.

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 4
Praeterea, alius est principatus domini ad servum, et patris ad filium, ut dicitur in I et III Polit. Sed hoc ad principatum domini ad servum pertinet, ut aliquis servum vel ancillam vendere possit. Inconvenienter igitur lex permisit quod aliquis venderet filiam suam in famulam vel ancillam.

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 5
Praeterea, pater habet sui filii potestatem. Sed eius est punire excessus, qui habet potestatem super peccantem. Inconvenienter igitur mandatur Deut. XXI, quod pater ducat filium ad seniores civitatis puniendum.

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 6
Praeterea, dominus prohibuit, Deut. VII, ut cum alienigenis non sociarent coniugia; et coniuncta etiam separarentur, ut patet I Esdrae X. Inconvenienter igitur Deut. XXI conceditur eis ut captivas alienigenarum ducere possint uxores.

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 7
Praeterea, dominus in uxoribus ducendis quosdam consanguinitatis et affinitatis gradus praecepit esse vitandos, ut patet Lev. XVIII. Inconvenienter igitur mandatur Deut. XXV, quod si aliquis esset mortuus absque liberis, uxorem ipsius frater eius acciperet.

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 8
Praeterea, inter virum et uxorem, sicut est maxima familiaritas, ita debet esse firmissima fides. Sed hoc non potest esse, si matrimonium dissolubile fuerit. Inconvenienter igitur dominus permisit, Deut. XXIV, quod aliquis posset uxorem dimittere, scripto libello repudii; et quod etiam ulterius eam recuperare non posset.

Iª-IIae q. 105 a. 4 arg. 9
Praeterea, sicut uxor potest frangere fidem marito, ita etiam servus domino, et filius patri. Sed ad investigandam iniuriam servi in dominum, vel filii in patrem, non est institutum in lege aliquod sacrificium. Superflue igitur videtur institui sacrificium zelotypiae ad investigandum uxoris adulterium, Num. V. Sic igitur inconvenienter videntur esse tradita in lege praecepta iudicialia circa personas domesticas.

Iª-IIae q. 105 a. 4 s. c.
Sed contra est quod dicitur in Psalmo XVIII, iudicia domini vera, iustificata in semetipsa.

Iª-IIae q. 105 a. 4 co.
Respondeo dicendum quod communio domesticarum personarum ad invicem, ut philosophus dicit, in I Polit., est secundum quotidianos actus qui ordinantur ad necessitatem vitae. Vita autem hominis conservatur dupliciter. Uno modo, quantum ad individuum, prout scilicet homo idem numero vivit, et ad talem vitae conservationem opitulantur homini exteriora bona, ex quibus homo habet victum et vestitum et alia huiusmodi necessaria vitae; in quibus administrandis indiget homo servis. Alio modo conservatur vita hominis secundum speciem per generationem, ad quam indiget homo uxore, ut ex ea generet filium. Sic igitur in domestica communione sunt tres combinationes, scilicet domini ad servum, viri ad uxorem, patris ad filium. Et quantum ad omnia ista lex vetus convenientia praecepta tradidit. Nam quantum ad servos, instituit ut modeste tractarentur et quantum ad labores, ne scilicet immoderatis laboribus affligerentur, unde Deut. V, dominus mandavit ut in die sabbati requiesceret servus et ancilla tua sicut et tu, et iterum quantum ad poenas infligendas, imposuit enim poenam mutilatoribus servorum ut dimitterent eos liberos, sicut habetur Exod. XXI. Et simile etiam statuit in ancilla quam in uxorem aliquis duxerit. Statuit etiam specialiter circa servos qui erant ex populo, ut septimo anno liberi egrederentur cum omnibus quae apportaverant, etiam vestimentis, ut habetur Exod. XXI. Mandatur etiam insuper Deut. XV, ut ei detur viaticum. Circa uxores vero, statuitur in lege quantum ad uxores ducendas. Ut scilicet ducant uxores suae tribus, sicut habetur Num. ult., et hoc ideo, ne sortes tribuum confundantur. Et quod aliquis in uxorem ducat uxorem fratris defuncti sine liberis, ut habetur Deut. XXV, et hoc ideo, ut ille qui non potuit habere successores secundum carnis originem, saltem habeat per quandam adoptionem, et sic non totaliter memoria defuncti deleretur. Prohibuit etiam quasdam personas ne in coniugium ducerentur, scilicet alienigenas, propter periculum seductionis; et propinquas, propter reverentiam naturalem quae eis debetur. Statuit etiam qualiter uxores iam ductae tractari deberent. Ut scilicet non leviter infamarentur, unde mandatur puniri ille qui falso crimen imponit uxori, ut habetur Deut. XXII. Et quod etiam propter uxoris odium filius detrimentum non pateretur, ut habetur Deut. XXI. Et etiam quod, propter odium uxorem non affligeret, sed potius, scripto libello, eam dimitteret, ut patet Deut. XXIV. Et ut etiam maior dilectio inter coniuges a principio contrahatur, praecipitur quod, cum aliquis nuper uxorem acceperit, nihil ei publicae necessitatis iniungatur, ut libere possit laetari cum uxore sua. Circa filios autem, instituit ut patres eis disciplinam adhiberent, instruendo eos in fide, unde habetur Exod. XII, cum dixerint vobis filii vestri, quae est ista religio? Dicetis eis, victima transitus domini est. Et quod etiam instruerent eos in moribus, unde dicitur Deut. XXI, quod patres dicere debent, monita nostra audire contemnit, commessationibus vacat et luxuriae atque conviviis.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 1
Ad primum ergo dicendum quod, quia filii Israel erant a domino de servitute liberati, et per hoc divinae servituti addicti, noluit dominus ut in perpetuum servi essent. Unde dicitur Lev. XXV, si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum, sed quasi mercenarius et colonus erit. Mei enim sunt servi, et ego eduxi eos de terra Aegypti, non veneant conditione servorum. Et ideo, quia simpliciter servi non erant, sed secundum quid, finito tempore, dimittebantur liberi.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 2
Ad secundum dicendum quod mandatum illud intelligitur de servo qui a domino quaeritur ad occidendum, vel ad aliquod peccati ministerium.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 3
Ad tertium dicendum quod circa laesiones servis illatas, lex considerasse videtur utrum sit certa vel incerta. Si enim laesio certa esset, lex poenam adhibuit, pro mutilatione quidem, amissionem servi qui mandabatur libertati donandus; pro morte autem, homicidii poenam, cum servus in manu domini verberantis moreretur. Si vero laesio non esset certa, sed aliquam apparentiam haberet, lex nullam poenam infligebat in proprio servo, puta cum percussus servus non statim moriebatur, sed post aliquos dies. Incertum enim erat utrum ex percussione mortuus esset. Quia si percussisset liberum hominem, ita tamen quod statim non moreretur, sed super baculum suum ambularet, non erat homicidii reus qui percusserat, etiam si postea moreretur. Tenebatur tamen ad impensas solvendas quas percussus in medicos fecerat. Sed hoc in servo proprio locum non habebat, quia quidquid servus habebat, et etiam ipsa persona servi, erat quaedam possessio domini. Et ideo pro causa assignatur quare non subiaceat poenae pecuniariae, quia pecunia illius est.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 4
Ad quartum dicendum quod, sicut dictum est, nullus Iudaeus poterat possidere Iudaeum quasi simpliciter servum; sed erat servus secundum quid, quasi mercenarius, usque ad tempus. Et per hunc modum permittebat lex quod, paupertate cogente, aliquis filium aut filiam venderet. Et hoc etiam verba ipsius legis ostendunt, dicit enim, si quis vendiderit filiam suam in famulam, non egredietur sicut ancillae exire consueverunt. Per hunc etiam modum non solum filium, sed etiam seipsum aliquis vendere poterat, magis quasi mercenarium quam quasi servum; secundum illud Levit. XXV, si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famulorum, sed quasi mercenarius et colonus erit.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 5
Ad quintum dicendum quod, sicut philosophus dicit, in X Ethic., principatus paternus habet solam admonendi potestatem; non autem habet vim coactivam, per quam rebelles et contumaces comprimi possunt. Et ideo in hoc casu lex mandabat ut filius contumax a principibus civitatis puniretur.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 6
Ad sextum dicendum quod dominus alienigenas prohibuit in matrimonium duci propter periculum seductionis, ne inducerentur in idololatriam. Et specialiter hoc prohibuit de illis gentibus quae in vicino habitabant, de quibus erat magis probabile quod suos ritus retinerent. Si qua vero idololatriae cultum dimittere vellet, et ad legis cultum se transferre, poterat in matrimonium duci, sicut patet de Ruth, quam duxit Booz in uxorem. Unde ipsa dixerat socrui suae, populus tuus populus meus, Deus tuus Deus meus, ut habetur Ruth I. Et ideo captiva non aliter permittebatur in uxorem duci nisi prius rasa caesarie, et circumcisis unguibus, et deposita veste in qua capta est, et fleret patrem et matrem, per quae significatur idololatriae perpetua abiectio.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 7
Ad septimum dicendum quod, sicut Chrysostomus dicit, super Matth., quia immitigabile malum mors erat apud Iudaeos, qui omnia pro praesenti vita faciebant, statutum fuit ut defuncto filius nasceretur ex fratre, quod erat quaedam mortis mitigatio. Non autem alius quam frater vel propinquus iubebatur accipere uxorem defuncti, quia non ita crederetur (qui ex tali coniunctione erat nasciturus) esse filius eius qui obiit; et iterum extraneus non ita haberet necessitatem statuere domum eius qui obierat, sicut frater, cui etiam ex cognatione hoc facere iustum erat. Ex quo patet quod frater in accipiendo uxorem fratris sui, persona fratris defuncti fungebatur.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 8
Ad octavum dicendum quod lex permisit repudium uxoris, non quia simpliciter iustum esset, sed propter duritiam Iudaeorum; ut dominus dicit, Matth. XIX. Sed de hoc oportet plenius tractari cum de matrimonio agetur.

Iª-IIae q. 105 a. 4 ad 9
Ad nonum dicendum quod uxores fidem matrimonii frangunt per adulterium et de facili, propter delectationem; et latenter, quia oculus adulteri observat caliginem, ut dicitur Iob XXIV. Non autem est similis ratio de filio ad patrem, vel de servo ad dominum, quia talis infidelitas non procedit ex concupiscentia delectationis, sed magis ex malitia; nec potest ita latere sicut infidelitas mulieris adulterae.

 

Vierter Artikel.
Die Vorschriften für die einzelne Familiengenossenschaft.

a) Dieselben sind nicht stichhaltig. Denn:

I. „Der Knecht ist insoweit des Herrn,“ sagt Aristoteles. (1 Polit. 3 et 4.) Was aber jemand zu eigen hat, das hat er für immer. Also mußte keine zeitweise Knechtschaft bestehen.

II. Rücksichtlich eines Tieres wird gesagt, es solle dem Besitzer wieder zugeführt werden, wenn es jemand herumirren findet. Also wird vom Knechte Deut. 23. unzulässigerweise gesagt: „Gieb nicht dem Herrn seinen Knecht zurück, wenn dieser zu dir geflohen ist.“ Denn Beides ist Eigentum des Herrn.

III. Das Gesetz Gottes muß barmherziger sein wie das menschliche, welches den Herrn, der seinen Knecht zu hart züchtigt, zur Strafe zieht. Unzulässig also ist, was Exod. 21. steht: „Wenn jemand seinen Knecht oder seine Magd mit der Rute gepeitscht hat, und dieser einen Tag überlebt, so soll der Herr nicht bestraft werden; denn sein Besitz ist der Knecht oder die Magd.“

IV. Unzulässig ist die Bestimmung des „Gesetzes“, daß jemand seine Tochter als Magd verkaufen kann; da ist die Tochter mit einer Sklavin verwechselt.

V. Dem Vater gehört es zu, den Sohn zu strafen. Grundlos also wird Deut. 21. geboten, der Vater solle seinen Sohn zu den Ältesten der Stadt führen, daß diese ihn bestrafen.

VI. Deut. 7. verbietet der Herr die Heiraten mit Fremdgeborenen. (1. Esdr. 10.) Also erlaubt Deut. 21. unzukömmlicherweise, man könne die gefangenen unter den Fremdgeborenen zu Frauen nehmen. [S. 474]

VII. Der Herr stellt Lev. 18. einige verbotene Verwandtschaftsgrade auf. Dementgegen wird Deut. 25. geboten, der Bruder des Gestorbenen solle seine Schwägerin heiraten.

VIII. Wie die größte Vertraulichkeit, so muß auch die zuverlässigste Treue sein zwischen Mann und Frau. Dazu aber ist erforderlich die Unauflöslichkeit der Ehe. Also wird Deut. 24. grundlos erlaubt, man könne der Frau einen Scheidebrief geben und sie entlassen; und sogar später sie nicht mehr wiedernehmen.

IX. Wie die Frau ihrem Manne, so kann der Sohn dem Vater, der Knecht dem Herrn die Treue brechen. Überflüssig also ist es, daß ein Opfer der Eifersucht (Num. 5.) angeordnet wird rücksichtlich der Frau, da für die anderen Fälle kein solches Opfer befohlen erscheint.

Auf der anderen Seite steht Ps. 18.: „Die Urteile des Herrn sind wahr, gerechtfertigt in sich selbst.“

b) Ich antworte, nach 1 Polit. 1. sei die Gemeinschaft der in einer Familie lebenden Personen gemäß den täglichen Thätigkeiten, wodurch sie zu einander Beziehung haben. Das Leben des Menschen aber wird erhalten: 1. soweit es auf den einzelnen Menschen ankommt; und so stehen dem Menschen bei die äußeren Güter, welche ihm Nahrung, Wohnung, Kleidung geben, und mit Bezug darauf hat er Dienstleute; — 2. soweit es auf die Gattung „Mensch“ ankommt; und so hat der einzelne eine Frau, damit er Kinder erzeuge. So sind also drei Beziehungen in der Familie: die des Herrn zum Knechte, des Mannes zur Frau, des Vaters zum Kinde.

Mit Bezug auf die Dienstleute gebietet das „Gesetz“, sie sollen maßvoll behandelt werden: a) mit Rücksicht auf die Arbeit; denn Deut. 5. heißt es: „Am Sabbath soll der Knecht und deine Magd ruhen wie du selbst; — b) mit Rücksicht auf die Strafe; denn Exod. 21. wird den Herren, die ihre Knechte verstümmeln, geboten, dieselben freizulassen; und ähnlich soll die Magd freigelassen werden, die jemand zur Frau nimmt. Ebenso sollen c) die Knechte, welche aus dem Volke selbst stammen, im Jubiläumsjahre, also in jedem siebenten Jahre, frei sein mit Allem was sie mitgebracht hatten, auch mit den Kleidern. (Exod. 21.) Deut. 15. fügt noch das Gebot hinzu, man solle ihnen ein Zehrgeld geben.

Mit Rücksicht auf die Frauen wird geboten (Num. ult.), man solle eine Frau nehmen aus dem betreffenden einzelnen Stamme, damit die Stämme sich nicht vermengten; und daß der Bruder des Gestorbenen, der keine Kinder erzeugte, die Frau desselben heirate, und so der Verstorbene Kinder erhalte kraft einer gewissen Adoption, damit sein Name nicht erlösche in Israel. Fremdgeborene Frauen solle man nicht heiraten wegen der Gefahr, verführt zu werden; und nahe verwandte aus natürlicher Scheu.

Das Gesetz stellte zudem fest, wie die geheirateten Frauen behandelt werden sollten: 1. sie sollten nicht leichthin in schlechten Ruf gebracht werden, weshalb Deut. 21. befiehlt, jenen zu strafen, der eine solche Frau verleumdet; — 2. auf Grund des Hasses gegen die Gattin solle das Kind keinen Schaden leiden, nach Deut. 21.; — 3. und auch die Gattin solle nicht belästigt werden, vielmehr solle man ihr einen Scheidebrief geben und sie so entlassen (Deut. 24.); — 4. damit die Liebe unter Neuverheirateten gefördert werde, solle einem solchen Manne keine öffentliche Pflicht aufgelegt werden; frei soll er sich freuen mit seiner Gattin.

Mit Rücksicht auf die Kinder bestimmte daß Gesetz: 1. Der Vater solle sie im Glauben unterrichten: „Wenn euere Kinder zu euch sagen: [S. 475] Was ist das für eine Religion? so antwortet ihnen: Dies ist das Sühnopfer für den Vorübergang des Herrn;“ 2. der Vater solle sie zu gutgesitteten machen. Deshalb sagen bei Deut. 21. die Väter: „Unsere Ermahnungen zu hören verachtet dieses Kind, Festschmausereien liebt es und Schwelgerei und Vergnügen.“

c) I. Weil die Kinder Israels aus der Knechtschaft befreit und Knechte Gottes geworden waren, wollte Gott nicht, daß einer aus ihnen für immer Knecht sei. Deshalb heißt es bei Lev. 25.: „Wenn dein Bruder, durch Armut gezwungen, sich dir verkauft hat, so sollst du ihn nicht bedrücken wie einen Sklaven, sondern wie ein Lohnarbeiter soll er sein und Ansiedler; denn meine Knechte sind es; ich habe sie aus Ägypten befreit, daß sie nicht verkauft werden sollen wie Sklaven.“

II. Dies wird von einem Herrn verstanden, der seinen Knecht zu töten suchte; oder der da wollte, daß er ihm bei einer Sünde helfe.

III. War die Verletzung gewiß, so wurde der Herr für die Verstümmelung eines Knechtes mit dem Verluste desselben bestraft; für den Tod desselben mußte er mit dem Tode büßen, wenn der Knecht unter den Händen des Herrn, der schlug, starb. War die Verletzung ungewiß, bestand vielmehr nur ein äußerer Schein dafür, so bestimmte das Gesetz keinerlei Strafe, wenn es sich um den eigenen Sklaven handelte; nämlich, wenn der geschlagene Knecht nicht gleich starb, sondern erst nach einigen Tagen; denn es war dann ungewiß, ob er infolge der Schläge gestorben war. War nämlich ein freier Mann geschlagen worden und er starb wohl einige Tage nachher, konnte jedoch noch auf den Stock gestützt nach Hause gehen, so war der Schlagende nicht des Totschlages schuldig; sondern mußte nur die ärztlichen Behandlungskosten bezahlen. Weil Letzteres aber beim Knechte nicht notwendig war — denn der Knecht besaß nichts Eigenes, Alles in seinem Gebrauche gehörte dem Herrn, — so wird als Ursache angegeben dafür, daß der Herr im genannten Falle keiner Geldstrafe unterlag, „weil das Geld (des Knechtes) ihm (dem Herrn) gehört.“

IV. Kein Jude wurde eigentlich als Sklave oder Knecht schlechthin betrachtet, sondern als Lohnarbeiter bis zu einer gewissen Zeit. Deshalb konnte gemäß dem Gesetze der Vater seinen Sohn oder seine Tochter verkaufen, wenn ihn die Armut drängte. Das dafür gebotene Geld war gleichsam der Lohn für die geforderte Arbeit. Deshalb heißt es (l. c. in IV.): „Verkauft jemand seine Tochter als Magd, so soll sie nicht ausgehen, wie die (anderen) Mägde oder Sklavinnen auszugehen pflegen.“ Und so konnte auch jemand sich selbst verkaufen aus Not, nach Lev. 25.: „Wenn notgedrungen dein Bruder sich dir als Knecht verkauft, so sollst du ihn nicht bedrücken wie einen Sklaven, sondern Lohnarbeiter oder Mietling soll er dir sein.“

V. Nach Aristoteles (10 Ethic. ult.) wohnt der väterlichen Gewalt nur die Befugnis inne zu ermähnen; nicht durch Strafen zu zwingen, wie man Rebellen zwingt. Deshalb sollte ein verkehrter Sohn zum Richter geführt werden.

VI. Eine fremdgeborene Frau sollte man nicht heiraten wegen der Gefahr der Verführung, zumal wenn es sich um benachbarte Völkerschaften handelte. Wollte aber eine solche Frau den Götzendienst verlassen und in den Kult Gottes aufgenommen werden, so durfte man sie heiraten. So heiratete Booz die Ruth, weshalb diese zu ihrer Schwiegermutter sagte: „Dein Volk sei mein Volk; dein Gott mein Gott.“ Und somit durfte auch [S. 476] eine gefangene nicht anders zur Frau genommen werden, wie nachdem ihr das Haupthaar geschoren, die Nägel abgeschnitten und das Kleid genommen war, worin man sie gefangen genommen hatte und Vater und Mutter mußte sie beweinen; denn dem Götzendienste hatte sie damit für immer abgeschworen.

„Weil“ nach Chrysostomus (sup. Matth. hom. 49.) „bei den Juden der Tod ein nicht zu besänftigendes Übel war, die da Alles für das gegenwärtige Leben thaten; deshalb war festgesetzt, daß dem Verstorbenen ein Sohn geboren werden sollte von seiten des Bruders; was ihnen wie ein Beruhigungsmittel gegen den Tod vorkam. Nur der Bruder aber durfte eine solche Frau heiraten; denn nur so ward vorausgesetzt, der etwa geborene Sohn sei der Sohn des Verstorbenen. Der Bruder also handelte in diesem Falle in der Person des Bruders.“

VIII. Der Scheidebrief beruhte nach Matth. 19. nicht schlechthin auf Gerechtigkeit; sondern kam von der Herzenshärte der Juden. Darüber später mehr.

IX. Die Frauen brechen die Treue durch Ehebruch und leichthin wegen des Ergötzens und dabei heimlich, denn „das Auge des Ehebrechers sucht die Dunkelheit;“ Job 24. Die Untreue des Sohnes und des Knechtes aber geht nicht aus Begierde nach Ergötzung hervor, sondern vielmehr aus wohl bedachter Bosheit, die nicht in dem Grade sich verbergen kann wie die Untreue der ehebrecherischen Frau. Es besteht also da keine Ähnlichkeit. XL.

 

 

Informationen
Quellenangabe
Inhaltsverzeichnis

Navigation
Prooemium
Prima Pars
Prima Pars Secundae ...
. Mehr
. Quaestio 97
. Quaestio 98
. Quaestio 99
. Quaestio 100
. Quaestio 101
. Quaestio 102
. Quaestio 103
. Quaestio 104
. Quaestio 105
. . Prooemium
. . Articulus 1
. . Articulus 2
. . Articulus 3
. . Articulus 4
. Quaestio 106
. Quaestio 107
. Quaestio 108
. Quaestio 109
. Quaestio 110
. Quaestio 111
. Quaestio 112
. Quaestio 113
. Mehr
Secunda Pars Secundae ...
Tertia Pars

Titel Top Back Next
 
Kontakt: Griechische Patristik und orientalische Sprachen - Miséricorde - Av. Europe 20 - CH-1700 Fribourg
Letzte Änderung am 1. August 2012.
Gregor Emmenegger